Bookmark and Share

 


 

關於愛
 

關於Sébastien
 

關於霍民蔚
 

關於工作方式

 

關於陽光劇場
 

加者報名及費用

 

參加者報名表格

 

觀察者申請及費用
 

訂購展演門票
  


top 


top 


top 

天邊外劇場世界劇場工作坊系列之
蝴蝶翅膀的晃動
─ 關於「愛」的劇場工作坊 : 第二階段

2016.07.25 - 08.04
天邊外盧亭劇場

 

 

 

 
  © 2016 Theatre Horizon